Parent Volunteer Group 2015-2016

Class PR Name
CES1 Burgess, Colin
CES3 Vazquez, Jorge
CES7 Delp, Christi
KGA Ke, Vivian
KGB Kong, Fansen
G1A Xu, Hanbing/Jin Yan
G1B Zhang, Shengliang
G1C He, Shan
G2A Huang, Xiaofang
G2B Chen, Peter
G3A Jiang, Peter
G3B Yuan, Ming
G3C Wan, Kaike
G4A Zhou, Xiaohua
G4B Chu, Heather
G4C Zuo, Xiaoqiu
G5A You, Cindy
G5B Jiang, Shuxia
G5C Lu, chen
G6A Ha, Sha
G6B Yi, Fang
G7A No Rep
G7B Kang, Fuan
G7C No Rep
G8A Lao, Rita
G8B Wang, Wei
G8C Xu, Liqiang
G9 Henry Shen
Chinese AP Sun, Yu
Competition Math Wang, Aihua
Creative Writing Zhou, Tianming