Donors List - 2018

Donor Name
Student/Child(ren)
Donor Name
Student/Child(ren)
Name Class Name Class
Jason Zhang Nina Zhang (张妮娜) CES1 Teacher Lynn Chaoying Lin Graduated
George Guilin Wang Alysha Wang (王满溢) G7B Syndee Ho Graduated
Xiangcao Chen Evan Chan Graduated   Liya Ma (马李雅) G6C
Fei Wan
Alex Peng (彭浩峰) G5A Luogang Wei Graduated
Tristan Peng (彭浩宇) G7B Biming Cao  
Xiaodong Li
Amanda Li (李曼迪) Graduated Weidong Zhou
Angelina Li (李曼辰) G3B Yixing Zhao
Hongxia Fan Aiden Guo (郭儿歌) English Writing Teacher Feng Qiu Graduated
Yan Shi Kevin Shi Graduated Hongying Miao  
Hannah Zhang Eric Wang (王锐) Graduated Bosheng Lin
Yang Xu Eric Lang (朗耶桁) Graduated   Leanne Shen (沈妞妞)  
  Ashley Jin (金濛濛)   Fan Zhang Albert Zhang (张一凌) G9A
Jane Jiannan Kang Kevin Kang Cui (崔昊) Graduated   Alina Lin (林艾玲)  
Sherry Sha Kristina Liu (刘潇萌) G6B   Andrew Zhang (张昊中)  
Sherry Xiao
Stanley (胡安恬) G4A Heng You Graduated  
Sophia Hu (胡童童) G9C
Jannifer Fan
Angela Wang (王安琪) G7B
Wei Yang Iris Li (李蕊丝) G8C TA Andrew Wang (王安頔) G1A TA
Judy Wang
Justin Chen (陈劲都) G9B James Zhao Joy Zhao  
Jonathan Chen (陈劲源) G6B Ming Tang Graduated
Shirley Wan (万霞)     Zhibin Wang Graduated
Lingling Xue Graduated Yingying Zhou Jake Qi TA
James Yi Zhao Graduated Jenny Hui Zhang Graduated